Dịch vụ
TƯ VẤN KIỂM XƯỠNG THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNGTƯ VẤN FSC/CoC/CWTƯ VẤN CHỐNG KHỦNG BỐ C-TPATTƯ VẤN ISO 9001:2015TƯ VẤN ISO 14001TƯ VẤN ISO 22000TƯ VẤN HACCPTƯ VẤN SA 8000TƯ VẤN GLOBAL G.A.P.TƯ VẤN BRCTƯ VẤN BSCITƯ VẤN ICTITƯ VẤN GMPTƯ VẤN TQM5STƯ VẤN ISO/TS 16949TƯ VẤN IFSTƯ VẤN ISO 45001:2018TƯ VẤN FSC/FM (forest management) TƯ VẤN ISO : 20252Các Lớp Đào TạoTƯ VẤN ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNGTƯ VẤN THEO YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ

Yahoo

Skype

 

Giới thiệu ISO 14001

Giới thiệu ISO 14001

 

GIỚI THIỆU ISO 14001
 
 
ISO 14001:2004 quy định cụ thể yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường để cho phép một tổ chức phát triển và thực hiện chính sách và các mục tiêu môi trường đáp ứng được các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản xuất / dịch vụ bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình
 
 Tiêu chuẩn ISO 14001 được áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình hoạt động hay sản phẩm.
Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 khi  tổ chức cần chứng tỏ tổ chức đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ và cải tiến môi trường thông qua:
*         Tự công bố rằng tổ chức của mình đã áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001
*          Khách hàng hoặc các bên liên quan đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001.
*         Mời tổ chức độc lập đánh giá chứng nhận sự phù hợp với hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.
Việc xây dựng, áp dụng hệ thống ISO 14001:2004 của mỗi tổ chức khác nhau thì khác nhau, điều đó phụ thuộc vào các yếu tố sau:
-        Quy mô của tổ chức.
-         Vị trí của tổ chức.
-         Phạm vị áp dụng của tổ chức.
-         Chính sách môi trường của tổ chức.
-         Loại hình hoạt động của sản phẩm/ dịch vụ của tố chức.
-         Các khía cạnh và tác động môi trường của tổ chức.
-         Các yêu cầu của pháp luật mà tổ chức cam kết tuân thủ
CÁC BƯỚC XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HỆ THỐNG ISO 14001:2004
Căn cứ vào điều khoản của tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tổ chức xây dựng hệ thống tài liệu và ap dụng, cụ thể như sau:
Tổ chức phải: 
1. Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý môi trường phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn (4.1).
2. Thiết lập một chính sách môi trường (4.2).
3. Xác định các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình (4.3.1)
4. Xác định các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ (4.3.2)
5. Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và kế hoạch để đạt được các mục  tiêu và chỉ tiêu này (4.3.3)
6.  Xác định, lập thành văn bản và thông báo về vai trò, trách nhiệm và quyền hạn (4.4.1)
7. Xác định nhu cầu đào tạo (4.4.2)
8. Thiết lập và duy trì các thủ tục thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài (4.4.3)
9. Thiết lập và phổ biến các tài liệu của hệ thống quản lý môi trường (4.4.4)
10. Kiểm soát các tài liệu được áp dụng (4.4.5)
11. Đảm bảo rằng các thủ tục liên quan đến các khía cạnh môi trường có ý nghĩa được thực hiện dưới các điều kiện đặc biệt (4.4.6)
12. Thiết lập và thử nghiệm sự chuẩn bị và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp  (4.4.7)
13. Giám sát và đo lường các đặc trưng chủ chốt của các hoạt động của mình có thể gây tác động đáng kể đến môi trường (4.5.1)
14. Đánh giá sự tuân thủ (vớI các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác và tổ chức đề ra) (4.5.2)
15. Thiết lập và duy trì các thủ tục xác định trách nhiệm và quyền hạn trong việc xử lý và điều tra sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa (4.5.3)
16. Thiết lập và duy trì thủ tục để phân định, bảo quản và xử lý các hồ sơ môi trường (4.5.4)
17. Lập chương trình đánh giá hệ thống quản lý môi trường để xác định sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 và hệ thống quản lý môi trường (4.5.5)
18. Thiết lập quá trình xem xét lại hệ thống quản lý môi trường nhằm đảm bảo tính thích hợp, đầy đủ và hiệu quả liên tục của hệ thống (4.6)
Lượt truy cập: 840,199
Đang online: 4
Design by Thiet ke web Minh Tuan

Bản quyền thuộc về Công Ty Tư Vấn Viễn Đông